U lignu ruassu mantena ru fuacu
Il legno grosso alimenta il fuoco

Cingulu cingulu ja ppe bbia. Uacchj russi u viria e s’unnera ppe gammi torte cingulu astura era muartu.
L’agnellino (“cingulu cingulu”), che ignora di essere osservato dal lupo (“uacchj russi”) va per la via e viene salvato da sicura morte dal cane (“gammi torte”)

Author